Algemene voorwaarden ePublisher BV (01-01-2018)

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de oplossingen van ePublisher BV. Hierna te noemen
ePublisher
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:
1. “Cliënt”: de natuurlijke of rechtspersoon die als hoofdgebruiker gebruik maakt van de dienstverlening van
EPublisher, ook wel hoofdgebruiker genoemd.
2. “Gebruiker”: de natuurlijke of rechtspersoon die van de hoofdgebruiker het recht heeft verkregen gebruik te
maken van de dienstverlening van EPublisher.
3. “Dienstverlening”: de online dienstverlening van EPublisher waarvan de client gebruik maakt.
4. “Partijen”: EPublisher en de cliënt.
5. “Schriftelijk”: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. “EPublisher”: De handelsnaam van ePublisher BV., gevestigd te (5051TD) Goirle aan de Den ouden heertgang
4.
7. “De oplossing”: Alle onderdelen die door de client gebruikt kunnen worden. Zowel de backend als de frontend. Bestaande uit onder andere, maar niet uitsluitend, De creator, de webviewer, de apps, inclusief alle
systemen en databases die hiervoor gebruikt worden.
8. “Oplevering”: het beschikbaar stellen van de backend van de systemen en het aanbieden van de apps bij de
appstores. Keuringstermijnen van de diverse appstores worden expliciet uitgesloten van de oplevering. Inclusief
afkeuringen en alle mogelijke andere redenen van vertragingen in de keuringstermijnen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de
dienstverlening van EPublisher.
2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen
gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
4. Indien EPublisher op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen,
laat dit onverlet het recht van EPublisher op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
5. De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien
EPublisher dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de cliënt ter
hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.
Artikel 3: Overeenkomsten, opdrachten
1. Mondelinge afspraken binden EPublisher eerst nadat deze schriftelijk door EPublisher zijn bevestigd dan wel
zodra EPublisher met instemming van cliënt een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Opdrachten van cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van
de opdracht.
3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en
vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor EPublisher pas
bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de
overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door EPublisher bindend.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van EPublisher zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn
voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod
wordt door cliënt aanvaard, dan heeft EPublisher het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
2. De door EPublisher gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten
e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer
bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EPublisher niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door cliënt verstrekte gegevens. Mochten deze
gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
5. Indien de aanvaarding van cliënt afwijkt van het aanbod, dan is EPublisher hieraan niet gebonden. Er is dan
geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van EPublisher is zo nauwkeurig mogelijk,
maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat cliënt wijzigingen in de
opdracht aanbrengt, worden aan cliënt doorberekend.
Artikel 5: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EPublisher het recht
bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van EPublisher.
Artikel 6: Vertrouwelijke informatie
1. EPublisher verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en
uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had
kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij
EPublisher ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde
informatie aan enige derde te verstrekken en EPublisher zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de
rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. EPublisher zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de cliënt
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. EPublisher staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze
bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit
artikel zullen houden.
4. Het is EPublisher toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede
om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.
Artikel 7: 
Risico van opslag informatie
1. EPublisher verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van cliënt afkomstige gegevens
c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt EPublisher geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij EPublisher of derden
opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste
roekeloosheid van EPublisher, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
Artikel 8: Beschikbaarheid van de oplossing
1. De oplossing wordt opgeleverd aan de client conform de gesloten overeenkomst. De oplossing wordt gezien
als opgeleverd als alle benodigde activiteiten hiervoor door ePublisher zijn gedaan. Dat wil zeggen de
benodigde account aangemaakt voor client om content te kunnen toevoegen en de apps zijn ingediend bij de
appstores. Het moment dat de oplossing beschikbaar is, is afhankelijk van derden zoals onder andere (maar
niet uitsluitend) Apple en Google. Voor het handelen en de termijn die nodig zijn om de oplossing beschikbaar
te maken voor de eindgebruikers, is ePublisher niet verantwoordelijk. De reden van een lange keuringstermijn
is irrelevant hierbij.
Ook als het een afkeuring betreft van een app.
2. ePublisher zorgt ervoor dat de Producten te allen tijde geschikt blijven voor het beoogde gebruik door client
en de eindgebruikers en zal eventuele kosten voor hiervoor noodzakelijke aanpassingen, updates en/of
upgrades niet in rekening brengen, tenzij er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 8.3.
3. In de volgende situaties is ePublisher gerechtigd de redelijke kosten voor het uitvoeren van aanpassingen,
updates en/of upgrades in rekening te brengen, na hiervoor de schriftelijke bevestiging van client te hebben
verkregen:
(a) De aanpassingen, updates en/of upgrades worden op schriftelijk verzoek van client uitgevoerd;
(b) De aanpassingen, updates en/of upgrades zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de oplossing blijft
werken als gevolg van een verandering in de besturingssystemen van client en/of diens eindgebruikers, én dit
leidt tot een dusdanig grote aanpassing (hiervan is in ieder geval sprake als meer dan 30% van de oplossing of
een deel van de oplossing opnieuw moet worden ontwikkeld) dat ePublisher hiervoor in redelijkheid
gecompenseerd dient te worden.
4. Artikel 8.2 is niet van toepassing indien en voor zover de oplossing wordt gebruikt op apparaten die gebruik
maken van een versie van het besturingssysteem dat ouder is dan de op één na nieuwste major versie. Of een
major browser (IE, Safari, Chrome. Firefox) dat ouder is dan de op één na nieuwste major versie.
5. Indien (een onderdeel van) de oplossing niet naar behoren functioneert, zal cliënt dit via de support portal
melden, met het gepast urgentie niveau. ePublisher wordt dan een redelijke termijn gegeven voor een
oplossing. Waarna ePublisher zal overgaan tot de ‘oplevering’ zoals bedoeld in de definities.
Artikel 9: Gegevens
1. De cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan EPublisher
verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de cliënt zo spoedig
mogelijk aan EPublisher te worden doorgegeven door deze aan te passen in het account voor zover mogelijk of
door de cliënt per e-mail te worden doorgegeven aan EPublisher. De cliënt vrijwaart EPublisher voor de
gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
2. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door EPublisher conform de Wet bescherming
persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen: a. het verlenen van de tussen
partijen overeengekomen diensten; b. het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de
website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
3. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door EPublisher niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van de cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij EPublisher ingevolge wet- of regelgeving
dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en EPublisher zich in
dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.
Artikel 10: Algemene verplichtingen cliënt
1. De cliënt dient ervoor te zorgen dat:
a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door
EPublisher gewenste vorm en op de door EPublisher gewenste tijdstippen aan EPublisher ter beschikking
worden gesteld;
b. ingeval de cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de cliënt een vaste contactpersoon
wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
c. de door de cliënt aan EPublisher verstrekte informatie, informatiedragers, elektronische bestanden, software
e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
2. De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart
EPublisher voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn
gebruikersnaam, wachtwoord en pincode. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan –
gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en
is verplicht om EPublisher onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn
gebruikersnaam en wachtwoord.
4. De dienstverlening die door EPublisher krachtens de overeenkomst aan de cliënte geleverd wordt mag
slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden
aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
5. De cliënt vrijwaart EPublisher ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier
waarop de cliënt gebruik maakt van de door EPublisher geleverde dienstverlening.
6. De cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het
gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
7. Het is de cliënt niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud
waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners
die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes
voor voornoemde websites;
d. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang
verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als
“spamming”;
f. via de dienstverlening van EPublisher aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten
c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de servers van EPublisher dan wel voor enige andere server
aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van
zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het
verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan
wel discriminerend van aard is;
h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens EPublisher en/of derden.
8. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is EPublisher gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft
voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra
werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.
Artikel 11: Duur en einde dienstverlening
1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 24 maanden, tenzij expliciet anders
overeengekomen.
2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 24 maanden,
behoudens opzegging gedaan uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode.
Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd.
3. Ingeval EPublisher de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 6 maanden in
acht nemen en de cliënt per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.
4. Ingeval de cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is
EPublisher gerechtigd het account van de cliënt – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn – per direct af te sluiten.
Artikel 12: Klachten, klachtbehandeling
1. Klachten over de dienstverlening kunnen door de cliënt per brief of e-mail aan support@epublisherworld.com worden gemeld.
2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan
EPublisher te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat EPublisher
in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen
voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de cliënt.
3. EPublisher zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de
cliënt sturen waarin zij de cliënt zal informeren over de verdere klachtbehandeling.
4. Ingeval een klacht gegrond is, is EPublisher slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13 van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. EPublisher kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,
gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten
van EPublisher, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen
zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van EPublisher, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van EPublisher, uit
welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt
tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van EPublisher in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering, voor zover EPublisher hiervoor verzekerd is.
5. Ook in het geval EPublisher de afgesproken online diensten niet kan leveren, is EPublisher niet aansprakelijk
te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan
EPublisher toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van EPublisher lag.
De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van EPublisher en
de telecommunicatieleverancier van cliënt en/of gebruikers. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online
diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van EPublisher, zodat
EPublisher ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook zal ePublihser op geen enkele wijze
aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het handelen van de verschillende appstores bestaande uit
onder andere, maar niet uitsluitend de Google en Apple appstores. Hieronder wordt tevens verstaan het
keuring proces van de apps. Hierin wordt ook uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de
keuringstermijn ten gevolge van één of meerdere afkeuringen door genoemde stores.
6. EPublisher is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de oplossing afhankelijk van
zijn providers. EPublisher zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot
de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel
EPublisher hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website,
correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de
oplossing en/of de dienstverlening.
7. EPublisher heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten
van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de oplossing, de oplossing tijdelijk buiten gebruik
te stellen.
8. De cliënt verliest diens rechten jegens EPublisher, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart EPublisher
tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. de cliënt EPublisher niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het
desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan EPublisher gerichte aangetekende
brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te
kunnen starten;
b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of
gebruiksaanwijzingen van EPublisher strijdig gebruik van de dienstverlening door de cliënt;
c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens
de cliënt aan EPublisher zijn verschaft;
d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de cliënt aan derden
e. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt bewerkingen c.q.
werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van.
9. cliënt vrijwaart ePublisher van iedere aansprakelijkheid om inbreuk van rechten van door cliënt toegevoegde
informatie of op verzoek van cliënt door ePublisher toegevoegde informatie, bestaande uit onder andere maar
niet uitsluitend beelden, geluiden, video en teksten.
Artikel 14: Betaling
1. Betaling geschiedt voorafgaand aan de oplevering, maandelijkse bedragen geschieden per kwartaal,
voorafgaand aan het kwartaal, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de cliënt aan EPublisher een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief
te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b. zal de cliënt, na daartoe door EPublisher te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal
verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €
150,00;
c. heeft EPublisher het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een
bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen. EPublisher zal
dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van EPublisher kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden
ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de cliënt niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EPublisher bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane
verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat cliënt de toegang tot het account
wordt ontzegt en hij en/of zijn de eindgebruikers geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in
verzuim zijn indien EPublisher het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid
van de cliënt te twijfelen. Kosten voor eventuele heraansluiting zullen worden doorgerekend aan cliënt.
5. Indien de cliënt 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit
alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft EPublisher het
recht de inhoud van de account van de cliënt van de server verwijderen. EPublisher is niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.
6. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling
uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op EPublisher heeft, dan ziet de
cliënt af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien
de cliënt (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten1. EPublisher c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle
rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door EPublisher
geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door EPublisher c.q. de licentiegever vervaardigde
bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan EPublisher c.q. zijn licentiegever
voorbehouden.
3. Het is EPublisher toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.
Artikel 16: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is EPublisher gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van EPublisher, van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere
gewichtige reden aan de zijde van .
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn
verplichtingen jegens EPublisher tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door
werknemers van EPublisher of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor
de dienstverlening benodigde apparatuur van.
Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en
EPublisher gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld, anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Artikel 18: Ontbinding, annulering1. De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de
overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst
krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de
uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de
uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de cliënt de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan EPublisher een door EPublisher nader te
bepalen vergoeding verschuldigd. De cliënt is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan
EPublisher te vergoeden. EPublisher is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn
keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken
prijs bij de cliënt in rekening te brengen.
5. De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en
vrijwaart EPublisher ter zake.
6. Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen
niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige
overeenkomst.
Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen EPublisher en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat EPublisher
de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar EPublisher
is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die
gevestigd is buiten Nederland, is EPublisher gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel
of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar
de wederpartij gevestigd is.

How can we help you?
Please give us more information about your request. We will contact you as soon as possible.

I publish:

I'm interested in:

Hoe kunnen wij u helpen?
Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen, dan nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik publiceer:

Ik heb interesse in: